Anasayfa

Merhabalar, www.dinveilim.com sitemize hoş geldiniz. Bu sitenin temel amacı, İslam dininin bilhassa iyi ve güzel ahlâk konusundaki aydınlatan şifalı çağrılarına vasıta olabilmektir.

Bilindiği gibi iyi ve güzel ahlâkın kökenleri, iki kutsal İslam kaynağında, Kur’an-ı Kerîm’de ve Efendimiz’in (sas) uygulamalarında bulunmaktadır. Dolayısıyla, İslam ahlâk düşüncesi ve uygulamaları Kur’an ve Sünnet ile başlar. Bu semâvî ve kutsal kaynaklar, Müslümanların dinî ve dünyevî hayatlarının genel çerçevelerini belirlemiş, amelî kurallarını tesis etmiş, fıkıhçı ve hadisçiler, kelamcı ve mutasavvıflar, eğitimciler ve filozoflar tarafından geliştirilecek olan ahlâk anlayışlarının temellerini oluşturmuşlardır.

İslam’da yer almayan herhangi bir temel etik ilkesinin bulunmadığını söylemek kesinlikle mübalağa değildir. Vahiy, Rabbimizin sonsuz merhametinden bize verilmiş yüksek bir lütuftur. İnsan doğasını en iyi bilen O, yani Yaratıcımızdır. Dolayısı ile makale ve yazılarda her bölüme Kur’an ayetleri ile başladım ve Efendimiz’in (sas) uygulamalarıyla konuyu daha da açıklığa kavuşturmaya çalıştım. Üçüncü ve ek bir bilgi kaynağı olarak da saygı duyulan İslam alimlerinin bilimsel görüşlerine değinmeye gayret ettim.

Misyon

Allâh’ın izni ve inayeti ile;

İslâm dünyasında yaşanan inanç ve düşünce sorunlarına Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Sahîha çerçevesinde çözümler sunmak,

Literatüre aktif katkı sağlamak suretiyle, çağın ihtiyaçlarına duyarlı, araştırmaya dayalı ve topluma rehberlik edebilecek dini ve ilmî bilgiyi üretmek,

Erdemler konusunda faydalı olacak, farklılıkların barış içerisinde bir arada yaşamasına katkıda bulunacak dini konuları işleyerek evrensel ahlâka katkıda bulunmak.

Dinî, ilmî ve ahlâkî alanlarda üretilen bilgiyi kaliteli ve üstün bir konuma ulaştırmak, din ve ilim alanında gerekli güncel bilgiyi toplumların istifadesine sunmak,

Âyet-i kerîmeler ve hadîs-i şerîfler ışığında, güzel ahlâkın yaygınlaşmasını temin etmek, analitik bakış açılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Toplumsal ihtiyaçları göz önünde tutan yayınlar yapmak, dinî, ilmî ve ahlâkî konularda ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan çalışmaları takip etmek,

Beşerî farklılıkları uyum içerisinde bir arada tutan dini bilgiyi üretmek, analiz, sentez ve tez doğrultusundaki bir bakış açısının geliştirilmesine katkıda bulunmak,

Şimdi aktaracağımız âyet-i kerîmelerdeki “misyon” çerçevesinde dini yayınları Allâh’ın izni ve inâyeti ile sürdürmeyi amaçlamaktayız:

اِنْ اُرٖيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفٖيقٖى اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنٖيبُ

“Ben, ancak gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Başarım da yalnız Allah’ın yardımı iledir. Sadece ona tevekkül ettim ve dönüşüm de sadece O’nadır.” (Hûd, 11/88)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

“O Peygamberler, Allah’ın hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. De ki: “Sizi, bu Kur’an’a (tevhide) çağırmama karşı sizden bir ücret istemiyorum. Çünkü Kur’an (tevhid), âlemler için (insan ve cinleri irşad için) ancak bir hatırlatmadır.” (Enam, 6/90)

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبٰى وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فٖيهَا حُسْنًا اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ شَكُورٌ

De ki: “Ben, (bu tebliğimden dolayı) sizden bir ücret istemiyorum. Ancak sizlerin, Allâh’ı sevmenizi, O’na (ibadet ve) itaatle yaklaşmanızı istiyorum. Kim iyi bir amel kazanırsa, biz onun bu iyiliğinin sevabını artırırız. Muhakkak ki Allah Ğafûr’dur (çok bağışlayandır), Şekûr’dur (az amele çok sevap verendir.)” (Şûrâ, 42/23)

(Bu âyetin meâl düzenlemesinde, Efendimiz’in (sas), âyet-i kerîmenin bu şekilde anlaşılması gerektiği ile ilgili olarak Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/268’de (2415) yer alan hadîs-i şerîfi esas alınmıştır.)

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهٖيدٌ

De ki: “Sizden herhangi bir ücret istemişsem, o sizin olsun. Benim ücretim ancak Allah’a aittir. O, her şeye hakkıyla Şâhiddir.” (Sebe, 34/47)

Vizyon

İnşâAllâh, Kur’ân ve Sünnete dayalı sahih perspektiflerin gerçekleştirilmesini temin etme,

Dinî, ahlâkî ve ilmî konularda özgün çalışmaların gelişmesine ve çoğalmasına destek vererek, doğru ve güvenilir bilginin yaygınlaşmasına çalışma,

Kültürel ve insani etkileşimin arızasız sürdürülebilmesine, hürriyet, eşitlik, adalet ve temel haklara saygının korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunma,

Karşılıklı anlayışın, maddi ve manevi yatırım ve hedeflerin gerçekleştirilmesi, öteki olarak görünenlerin ihtiyaç ve menfaatleri için ilgi ve duyarlılığın oluşmasını temin için çaba gösterme,

Ekonomik eşitsizliklerin, sosyal tabakalardaki aşağılanmışlık hislerinin, temel insan haklarından mahrumiyetlerin, farklı kültürel kimliklerin ve toplulukların birbirlerine karşı düşmanca duygularının, dâhili ve harici çatışmaları körükleyerek savaşların fitilini ateşleyen karanlık fitne odaklarının etkisizleştirilmesine katkıda bulunma,

Temel ahlâkî kurallar doğrultusunda, barışa, kardeşliğe, huzura ve ahenge yönelik olumlu adımların atılmasına yardımcı olma,

Bireyler ve toplumlar arası saygısızlık ve nefretin boy atmasının önlenmesine, geçmiş ve şimdiki yoksunluklar ve hoşnutsuzluklar arasındaki zihinsel kodların silinmesine, sürdürülebilir bir barışın gerçekleştirilmesine destek olma,

Kur’ân-ı Kerîm’e ve Sünnet-i sahîhaya dayalı, temel ve ilk prensipleri önceleyen, kâmil imanları, takvaları, salih amelleri ve dini bilgileriyle selef-i sâlihînin örnek ahlâkî tutum ve davranışlarını modelleyen üstün ahlâkî anlayışın yerleşmesine yardımcı olma,

Kur’ân ve sahih Sünnetin aydınlık mesajlarını uyanık gönüllere, ruh, zihin ve kalplere mümkün mertebe yaklaştırma, Allâh’ın rızasına ulaşma,

Bireyler ve toplumlar arası uzlaşma kültürünün, bilgi ve güzel ahlâka dayalı diyalog ile gerçekleştirilmesini temine çalışma,

Müslümanlara karşı duyulan irrasyonel nefret, ırkçılık, ayrımcılık, İslamofobi ve zenofobinin etkisizleştirilmesine katkıda bulunma.

Okuyucularımız sitede yer alan makale ve çalışmalarda herhangi bir hata veya noksanlığı görür ve bildirirlerse, yazar minnettar olacaktır. Bu makale ve konuların okuyan ve inceleyenler için faydalı olması ümit ve temennisi ile herkese sağlık ve iç huzuru diliyorum.

Şu anda sitemizde yer alan yazılara, sağ taraftaki “Sayfalar” sütunu altından ulaşabilirsiniz.

Öneri, görüş ve düşünceleriniz için e-posta adresimiz:

dinveilim@gmail.com

Musa Kâzım GÜLÇÜR

Her Hakkı Saklıdır © 2020 Musa Kâzım GÜLÇÜR

Hello,

Welcome to our website www.dinveilim.com. This site’s main aim is to present Islamic religion’s points of view about the main characteristics of good morals. I have attempted, to fulfil that need unpretentiously.

As is known, the roots of morality and ethics are to be found in the two hallowed sources of Islam, the Qur’an and the practices of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. Islamic moral thought begins with the Quran and Sunnah. These two sacred sources have drawn the general framework of religious and worldly life, determined the rules of the work, and then formed the basis of the moral understanding which will be developed by the jurists, traditionists, theologians, mystics and the philosophers.

It would not be an overstatement to say that there is no fundamental principle of ethics that cannot be found in Islam. The Revelation is a constant bounty of our Lord that is given to us from His Infinite Mercy; it is He, our Creator, who knows human nature best of all. For these reasons, I began each section with Qur’anic verses and tried to further clarify each topic with the practices of Prophet Muhammad, peace and blessings be upon him. As a third source of information, I cited scholarly opinions of the most respected Islamic scholars on the matters. There is an effort to enable practical application for the benefit of the reader by addressing topics one at a time.

Mission

By His permission, our objectives are;

Following the Islamic studies on national and international levels for producing the original religious knowledge that is sensitive to the necessities of the time,

Engaging in active participation in scientific activities that will guide the community,

Dealing with religious issues that will contribute to society on moral virtues and contributing to the peaceful coexistence of differences,

Bringing the knowledge that produced in religious, scientific and moral fields to higher quality and superior position,

Presenting the current knowledge in the field of religious sciences to the benefit of society,

Contributing to the development of analytical perspectives by taking into account the change and transformation of local and universal conjunctures,

Making publications considering social needs by conducting academic religious studies within the framework of international cooperation programs,

Producing religious knowledge that brings together the social differences in harmony,

Contributing to the development of an analytical perspective through evaluation and synthesis,

Developing future projections by considering traditional and global values,

Contributing to the projects on the international level by considering the change and transformation of local and global conjunctures,

Within the framework of the universal vision, it is aimed to carry out studies that will also take social needs into consideration by continuing religious publications.

اِنْ اُرٖيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفٖيقٖى اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنٖيبُ

“I only desire (you) betterment to the best of my power, and my success (in my task) can only come from Allah. In him I trust, and unto him I look.” (Hûd, 11/88)

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ

“They are those whom Allah had guided. So, follow their guidance. Say: “No reward I ask of you for this (the Qur’an). It is only a reminder for the Alamin (mankind and jinns).” (The Cattle, 6/90)

قُلْ مَا سَاَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَیْءٍ شَهٖيدٌ

Say: “Whatever reward I might have asked of you is yours. My reward is the affair of Allah only. He is Witness over all things.” (Saba, 34/47)

Vision

By Allah’s permission, to assist religious sciences by following the Islamic studies in the field on national and international levels. To ensure the proliferation of accurate and reliable knowledge by contributing to the development and reproduction of original studies on religious, moral and scientific subjects,

To maintain the mutual cultural and human interaction without fail, to protect respect for freedom, equality, justice and fundamental rights, to contribute to the strengthening and development of freedom of expression,

To ensure mutual understanding, enrichment of cultural relations, realization of material and spiritual investments and objectives, and the creation of interest and sensitivity for the needs and interests of those who appear as the other,

To eliminate economic inequalities and feelings of humiliation in social strata, to promote fundamental human rights, to improve the different cultural identities and hostile feelings of communities, to destroy the aims of the dark foci that spark internal and external conflicts and wars,

To ensure that necessary steps are taken in order to make positive changes towards peace, fraternity, peace and harmony in line with basic moral rules,

To eliminate psychological sources of hostility, preventing disrespect and hatred among individuals and communities, to delete mental codes between past and present deprivations and discontent, to find mutual understanding and ways for realizing a sustainable peace,

To help establish a superior understanding of the model of moral attitudes and behaviours of the predecessor based on the Qur’an and Sunnah,

To bring the messages of the Quran and the true Sunnah to the hearts, souls, minds and hearts as much as possible for gaining Allah’s consent,

To help the culture of reconciliation between individuals and societies to be realized through dialogue based on knowledge and good morality,

To ensure that irrational hatred, discrimination, enmity and hatred against Muslims (Islamophobia) and racism are eliminated.

We would be grateful if the readers would let us know regarding the existence of any mistakes or omissions in the articles. It is hoped that these articles will be beneficial and useful for all. We wish health and inner peace to you and to all humankind.

You can access the articles on the website under the “Sayfalar” (pages) tab on the right.

Musa Kazım GÜLÇÜR

Our e-mail address for all kinds of suggestions, opinions and thoughts:

dinveilim@gmail.com

© 2020 Musa Kâzım GÜLÇÜR. All rights reserved.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s