Nebîler Nebîsine Salât u Selâm

Musa Kazım GÜLÇÜR 16 Temmuz/2019 Giriş https://www.youtube.com/watch?v=gHyajAD_y3I Fâtiha Suresi Ey olup mi’râc bürhân-ı ulüvv-i şân sana Yere inmiş gökten istikbâl için Furkân sana Hîn-i davâ-yı nübüvvet müdde-i ilzâmına Câhil iken el senin ilmin yeter bürhan sana Kilk-i hükmün çekti harf-i sâir-i edyâna hat Hükm isbât etti nefy-i sâir-i edyân sana Bâkî-i mu’ciz ne hâcet dîn-i … Nebîler Nebîsine Salât u Selâm yazısını okumaya devam et